عاشورای حسینی
كل یوم عاشورا كل عرض عاشورا


مشهدی رفت وكربلایی شد ،پس آمد وعجب بلایی شد .

این مثل به كسی كه پس از رسیدن به ثروت ،سركشی پیشه می‌سازد ،اشاره دارد .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       ****************************************************************

مگر هنوز بناهای جور او برپاست

این بیت از تعزیه‌ی برگرفته شده‌است وبرای بیان ظهور نا به هنگام بلایی بزرگ و حادثه‌ای شگفت به كار می‌رود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

موكّل آب فرات است

این مثل به ماجرای كربلا و شهادت حضرت ابوالفضل (ع) اشاره می‌كند و درباره‌ی افراد بی‌رحم و انعطاف ناپذیر كه در اجرای مأموریت خویش انسانیت وعاطفه را زیر پا می‌نهند ،به كار میرود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

من ای جا یك تن ویك شهر دشمن

این مصرع از تعزیه شهادت مسلم بن عقیل وفرزندانش برگرفته‌ شده‌است و به تنهایی و بی‌كسی اشاره دارد .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       

****************************************************************

نخودی در آش امام حسین (ع) انداختن

در گذشته وقتی می‌خواستند كمكی از كسی بگیرند یا او را به شركت در عزاداری و تأمین بخشی از مخارج آن ترغیب كنند می‌گفتند : شما هم نخودی در آش امام حسین (ع) بیندازید . مثل ریشه در آن گفتار دارد وبه كمك ودست داشتن در كار خیر اشاره می‌كند .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       

****************************************************************

نقاره‌چی یزید است!

این مثل به حمایت از ستمگر اشاره دارد ودرباره‌ی كسی كه از ستم پیشه‌گان طرف‌داری می‌كند ،به كار میرود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

نه كربلا نه چاووشی

این مثل به پشیمان شدن از انجام دادن كاری وانصراف از آن ، اشاره می‌كند .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       ****************************************************************

هفت تكیه داری ؟

در گذشته گاه چنان نذر می‌كردند كه در ماه محرم در هفت مجلس روضه شركت كنند . این مثل از این امر سرچشمه گرفته ‌است و به پای بند نبودن به یك مكان « محله‌گری » و « دلگی » اشاره دارد .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


************************************************************

هر وقت پای علامت یكی سینه می‌زند

این مثل مانند « هم طبل یزید است وهم علم دار حسین (ع) »درباره‌ی منافقان و دو دلان به كار می‌رود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

هم اسب شمر را نعل می‌كند و هم مشك حضرت عباس را می‌دوزد.

این مثل به نفاق ،دورویی و هوای هر دوگروه مخالف را داشتن اشاره دارد و درباره‌ی دو دلان اسیر تردید وسودجویانی كه برای منافع فزون‌تر با هر فرد وگروهی پیوند برقرار می‌سازند ، به كار می‌رود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

همه‌ی ماه‌ها خطر دارد ، بدنامی‌اش صفر دارد.


مؤمنان صفر را ـ به دلیل شهادت رسول خدا (ص) ،اربعین شهدای كربلا وبازگشت اسیران ـ ماهی شوم وآكنده از خطر وتباهی می‌دانند ، بدین سبب ، هلال آن را رؤیت نمی‌كنند ، در انتظار پایانش به سر میبرند و در آن صدقه‌ی بسیار می‌دهند .مثل بدین امر نظر دارد وبرای بیان عدم پذیرش سخن یا كاری به كار می‌رود.
«همه‌ی ماه‌ها خطر داره
بدنامی ماه صفر داره »
عبارتی دیگر از این مثل شمرده می شود.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

هم نذر حسین (ع) است و هم شام شب بچه

این عبارت از مثل‌های افغانی است ودر مواردی كه آنچه به سبب نیاز ، اشتباه یا هدیه دادن از كف می‌رود ،ادای نذر شمرده میشود ، به كار می‌رود .
مانند :
الف : روغن ریخته نذر حضرت عباس (ع)
ب : خدا كشته را به قربانی حساب می‌كنند .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


****************************************************************

هم طبل یزید است وهم علمدار حسین!

در گذشته برخی از تعزیه خوانان در دو نقش بازی می كردند .گاه نقش حضرت ابوالفضل (ع) داشتند و زمانی نقش طبل یزید . مثل ـ كه در آن امرریشه دارد ـ به نفاق و دورویی اشاره می‌كند و درباره‌ی دو دلانی كه نمی‌توانند دل به یك سمت سپرده ، در صف نیكان یا بدان قرار گیرند ، به كار می‌رود .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       

*****************************************************************

پسر طوعه است

طوعه بانوی با ایمانی بود كه مسلم بن عقیل را به خانه اش برد و به او پناه داد. بلال،‌ پسر طوعه، از این راز آگاه شد و به نیروهای ابن زیاد خبر داد. در تعزیه مسلم، بلال به امیر می‌گوید: بده تو مژده پادشاه كل جهان ! كه آورم خبر از مسلم اندرین سامان بدان امید كه مسلم بود به خانه ما چو گنج جای نمود، در آشیانه ما كلمه‌ پسر طوعه یادآور آن واقعه است و به جاسوسی، خیانت، نامردی و تهمت اشاره می‌كند. مگر من پسر طوعه هستم؟ گونه‌دیگر این مثل است كه شخص هنگام دفاع و رفع تهمت از خود به كار می برد.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*****************************************************************

آب دست یزد افتاده است

در روزگار شاهان ستمگر، مأموران آب رسانی (میراب‌ها) كه در آن زمان بلدیه نامیده می‌شدند، با خیانت و سخت گیری‌های ناروا، آسایش را از مردم می‌ربودند. در چنین شرایطی، ناله‌مردم به آسمان بلند می‌شد كه : «ما اسیر دست ستمگیریم و آب در دست یزید افتاده است.» این مثل كنایه‌ای است از اسیر شدن در دست ستمگر، سپرده شدن امور به دست مسؤولان سخت گیر و مقرراتی، افتادن سر رشته كارها به دست اشخاص خسیس، محتكر و گران فروش .

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*****************************************************************

مثل حرمله

حرمله سوی گلوی علی اصغر، كودك شیرخوار حضرت امام حسین(ع) ، تیرافكند و بی رحمانه وی را به قتل رساند. بدین سبب برای بیان شدت سنگ دلی افراد، آن ها را به حرمله تشبیه می‌كنند.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*****************************************************************

من از بهر حسین در اضطرابم تو از عباس می‌گویی جوابم!؟

چون پیك كربلا به مدینه رسید،‌ ام البنین درباره حضرت حسین(ع) پرسید. پیك از پسرش عباس سخن گفت. ام البنین چند بار پرسش خویش را تكرار كرد و هر بار درباره عباس شنید. سرانجام به ستوه آمد و گفت: من از بهر حسین در اضطرابم
تو از عباس می‌گویی جوابم!؟
این مثل در مورد كسی به كار می‌رود كه پاسخ نامربوط و خارج از موضوع می‌دهد.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


********************************************************************

هم از گندم ری افتاد، هم از خرمای بصره

قرار بود ابن سعد حاكم ری باشد و در حال آماده شدن برای سفر بود كه واقعه كربلا پیش آمد. ابن زیاد از او خواست، اول با حسین بن علی(ع) بجنگد و سپس به حكومت ری بپردازد. ابن سعد از پذیرش این خواسته خودداری كرد. ابن زیاد گفت: «اگر چنین نكند، باید فرمان حكومت ری را پس دهد.»
ابن سعد كه نمی‌توانست از حكومت ری بگذرد، تن به قضا داد و به قرارگاه حسین(ع) لشكر كشید. وقتی به كربلا رسید، امام حسین(ع) به او پیام داد: «در تاریكی شب به دیدارم بیا.‌»
چون آمد، به وی فرمود: «راهی انتخاب كن كه به صلاح دنیا و آخرتت باشد. »
ابن سعد گفت: «می‌ترسم ابن زیاد در كوفه خانه‌ام را خراب كند.‌» حضرت فرمود:‌«سرایی نیك تر از آن به تو خواهم داد.»
ابن سعد گفت: «در ولایت كوفه ملك و باغ بسیار دارم. همه را مصادره می‌كنند و از من می‌گیرند.»
حضرت فرمود: «به تو در حجاز مزرعه‌های سر سبز ـ كه هزار بار بهتر از مزرعه‌های كوفه است ـ می‌بخشم.»
ابن سعد سر به زیر افكند و مدتی در فكر فرو رفت. آن گاه پرسید:‌«چگونه دل از حكومت بردارم؟»
حضرت از طمع كاری و مقام دوستی او تعجب كرد و فرمود: «امیدوارم از گندم ری نخوری!»
ابن سعد پاسخ داد: ‌«اگر گندم نباشد، جو می‌خورم!»
آن گاه به قرارگاه خود بازگشت و آمادة‌ نبرد شد. پس از شهادت امام و یارانش،‌ به سبب حوادثی كه پیاپی رخ داد، ابن سعد به مراد خود نرسید و نتوانست فرماندار ری شود. او و پسرش به فرمان برادر همسرش، مختار ثقفی كه بر كوفه دست یافته یود، به قتل رسیدند. بدین ترتیب، هم از گندم ری ماند و هم از خرمای بصره. این مثل به طمع كاری اشاره می‌كند و دربارة كسانی به كار می‌رود كه سود اندك را نادیده می‌گیرند و برای رسیدن به سود بیش‌تر ،‌سرمایه اصلی را هم از دست می‌دهند.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


******************************************************************

مگر پول ما سكه یزید دارد؟

سكه یزید در برابر سكه امام علی(ع) قرار دارد. سكه علی(ع) از رونق و ارزش برخوردار است و مسلمانان با جان و دل آن را می‌پذیرند. ولی سكه یزید، به سبب ستم‌های فراوانش، نزد مؤمنان جایگاهی ندارد و از پذیرش آن سرباز می‌زنند. این مثل به بی‌ارزش بودن پول اشاره دارد و در برابر كسی كه حاضر نیست حتی با گرفتن پول كاری انجام دهد و انسان را از ثمره حرفه‌اش بهره‌مند سازد،‌ به كار می‌رود.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


********************************************************************

هر كه دارد هوس كرب و بلا بسم الله

این مصرع كه در چاووش خوانی‌‌های مسافران كربلا خوانده می‌شد، از خطبه‌ امام حسین (ع) هنگام خروج از مكه برگرفته شده است. حضرت در آن موقعیت فرمود: «هر كه می‌خواهد خون خود را در راه ما نثار كند و آماده حركت است، همراه ما در مسیر كوچ گام نهد. این مثل به زیارت، ایثار، جانبازی و آمادگی اشاره دارد.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*******************************************************************

ما اهل كوفه نیستیم، امام تنها بماند

تناقض در رفتار ، نیرنگ و تزلزل، سركشی در برابر فرمانروایان، فرصت طلبی، اخلاق ناپسند، آزمندی و شایعه پذیری بخشی از ویژگی‌های مردم كوفه است. امام علی(ع)، امام مجتبی (ع)، مسلم بن عقیل و سیدالشهدا(ع) هر یك به گونه‌ای بی‌وفایی و سست عهدی كوفیان را تجربه كردند. این عبارت از شعرهای مردم ما است و در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی زیاد به كار برده می‌شد.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*********************************************************************

مثل مادر وهب

وهب یكی از دلاوران كربلا بود كه به دست سپاه یزید به شهادت رسید. مادرش زنی بسیار شجاع بود. او از شدت خشم‌، عمود خیمه را كشید، به میدان رفت و قاتل پسرش را با یك ضربه به قتل رساند. مثل بدین واقعه نظر دارد و برای بیان شجاعت ، زبان آموزی، ایثارگری و ارادت به اهل بیت (ع) به كار می‌‌رود.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*******************************************************************

آش یزید را می‌‌خوری و برای امام حسین(ع) سینه می‌زنی؟

خطاب به كسی گفته می‌شود كه در ظاهر ادعای دوستی می‌‌كند و در نهان دشمنی می‌ورزد. این مثل با مثل‌های زیر هم معناست: الف) نماز علی را می‌خواند و پلوی معاویه را می‌خورد.
ب) هم طبال یزید است و هم علم دار حسین(ع)

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       


*****************************************************************

دنیایش مثل آخرت یزید است

آخرت یزید، به سبب پدید آوردن واقعة عاشورا ، با دردناك‌ترین مجازات‌ها همراه است. این مثل به گذراندن زندگی با سختی و بدبختی اشاره دارد. گونه های دیگر آن عبارتند از:
الف) دنیای ما بدتر از آخرت یزید است.
ب) عاقبتش مثل عاقبت یزید شده است.

منبع :  http://www.kanoonparvaresh.com       

.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
نظر سنجی
نظر خود را در مورد وبلاگ بگوییدصفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

كد نوحه

كد مداحیبرای نمایش تصاویر منتخب  كلیك كنیدشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات